Wie zijn wij……De Meander

Waar we voor staan; de visie, missie en werkwijze van onze school

De visie

De Meander is een dynamische school, die kinderen uitdaagt zich optimaal te ontwikkelen. De school garandeert ieder kind, juist ook vanuit de christelijke identiteit, veiligheid en geborgenheid door wederzijds respect voor elkaars mening en mogelijkheden. De visie waaruit het team werkt is drieledig: levensbeschouwelijk, opvoedkundig en onderwijskundig. Wij willen dat kinderen met veel plezier naar school komen, waar zij zich veilig voelen in alle opzichten, omdat dit een belangrijke basis voor leren is.

Het onderwijs is nog overwegend klassikaal ingericht met veel aandacht voor de verschillen tussen leerlingen en dagdelen waarop groepsdoorbrekend wordt gewerkt tijdens Saltomiddagen. Wij zijn heel ver in het toepassen van adaptief onderwijs. De school is gecertificeerd voor BAS-onderwijs. In de bovenbouw bepalen leerlingen zelf hun instructiebehoefte. Om het adaptief werken nog verder te ontwikkelen zijn wij een traject in gegaan, waarbij handelingsgericht werken wordt benut om vorm te geven aan het omgaan met verschillen tussen leerlingen, waarbij zij zelf ook meer in dit proces worden betrokken.

De missie “Samen groeien samen wijs”

Het samen groeien staat voor de ononderbroken ontwikkeling op alle terreinen. Het woord samen wordt twee keer gebruikt waarmee we het belang van de gezamenlijkheid aangeven in een samenleving waarin individualisme een grote rol speelt. Samen wijs, duidt op de wijsheid die we nastreven i.p.v. slimheid.

Kort samengevat gaat het om het totale kind met al zijn talenten, optimale mogelijkheden te bieden tot ontwikkeling in relatie tot anderen. Bovenstaande visie en missie vormen de leidraad voor al het handelen in de school.

Na de fusie een heel volwassen school!

De Meander heeft momenteel negen groepen en telt ongeveer190 leerlingen in het huidige schooljaar. Ook de buitenschoolse opvang is in de school gehuisvest, terwijl tussenschoolse opvang door de school zelf wordt verzorgd.   Samenwerking tussen school en ouders is van groot belang, omdat dit een positieve invloed heeft op de kwaliteit van kennisoverdracht, burgerschapsvorming en opvoeding. Uit diverse onderzoeken blijkt dat goede contacten tussen school, ouders en leerlingen, doorwerken in de kwaliteit van een school en de leerprestaties en de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen, ten goede komen.                                                                                                                       
De Meander staat bekend als een laagdrempelige school voor de ouders, zo blijkt ook uit de resultaten van de laatste ouderenquête. Het landelijk gemiddelde rapportcijfer dat ouders aan de school van hun kind geven is 7.6. Onze school krijgt gemiddeld 7.9 als waardering van de ouders.

Ouders kunnen altijd (buiten de lessen) bij de leerkrachten terecht voor vragen, opmerkingen en gesprekken. Daarnaast hebben we als schoolteam georganiseerd op welke wijze de oudercontacten gedurende het schooljaar worden ingevuld.

Samen leren en leren samenwerken

Op De Meander leren kinderen talenten uit te bouwen, interesses op te bouwen en minder sterke kanten te compenseren. Ieder kind is uniek en beschikt over een schat aan talenten. We kiezen daarbij voor het werken in groepen en gaan niet over tot individueel onderwijs, maar hebben oog voor de uniciteit waar het kan. De onderwijsresultaten liggen steeds op een hoog niveau: de school presteert op de Citotoetsen in groep 8 boven het landelijk gemiddelde. Dit wordt mede mogelijk gemaakt door eigentijdse lesmethodes, digitale werkwijzen en zeer bekwame leerkrachten.

Leren met en door je eigenportfolio

De leerlingen wordt geleerd verantwoordelijkheid te dragen voor het eigen leerproces en hun eigen gedrag. Hierbij wordt een leerling begeleid door gesprekken met de leerkracht. Leerlingen ontdekken de wereld aan de hand van het volgen van groepslessen, saltobijeenkomsten, het oplossen van onderzoeksvragen, het leveren van prestaties, het uitvoeren van activiteiten, het ervaren van verschillen en het bijhouden van een eigen unieke portfolio. De leerlingen krijgen hierdoor medeverantwoordelijk voor hun eigen ontwikkeling, waarbij gebruik wordt gemaakt van de leerlingportfolio's. Zoveel mogelijk externe partners die een bijdrage aan bovenstaande kunnen leveren bij de school betrekken we bij het onderwijs op diverse manieren, zodat de omgeving betrokken raakt bij het onderwijs op de Meander. De ontwikkeling van talenten op alle ontwikkelingsgebieden is belangrijk. Er is veel aandacht voor groepsdoorbrekende activiteiten tijdens SALTO-momenten (Samen Actief Leren Talenten Ontwikkelen). Hierbij zijn de creatieve en sportieve talenten ook zeer van belang!

De Meander is een school die uw kind een veilige basis en optimale kansen tot ontwikkeling biedt!